Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom säkerhet,trygghet, brand,och första insats.

Följande föreläsnings / utbildningspaket kan vi erbjuda:

Första Insats:

 • Utbildning i Första insats, akut omhändertagande.
 • Utbildning i Hjärt & Lungräddning.
 • Utbildning i Barn HLR.
 • Utbildning i Hjärt & Lungräddning med Defibrillator/Hjärtstartare.
 • Utbildning i Hjärt & Lungräddning med Defibrillator/Hjärtstartare för sjukvårdspersonal.

Brand och Utrymning:

 • Utbildning i Utrymningsledning.
 • Utrymningsövningar.
 • Utbildning i Förebyggande brandsäkerhet  (teori)
 • Utbildning i Grundläggande brandskydd (teori och praktik)
 • Utbildning i Heta Arbeten.

Evenemangs-utbildningar:

 • Föreläsning om säkerhet på publika evenemang.
 • Säkerhet för evenemangsanordnare (2 dagar). (vänder sig till arrangörer, myndigheter och andra som arbetar övergripande med evenemang) 16 timmar
 • Säkerhet för mindre evenemang.
 • Funktionsutbildning för eventpersonal, visiterare, dikespersonal, campingpersonal, områdespersonal,entrévärdar,sambands och stabspersonal. (1 dag varav 1/2 dag för resp funktion)
 • Riskinventering och riskklassning av verksamhet (1/2 dag)

Övrigt:

 • Din Säkerhet, Trygghet & Självskydd. (anpassad efter er verksamhet)
 • Skräddarsydda utbildningar efter era behov.

Ur Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 kan man läsa b.la:

Att på varje arbetsplats skall det finnas den beredskap och de rutiner som behövs med hänsyn till verksamhetens art och särskilda risker.
Det handlar om att ha första hjälpåtgärder vid akut sjukdom och olycksfall som omedelbart måste vidtas för att återställa och upprätthålla livsviktiga funktioner. Läs mer AFS1999_07

Ur Lagen om skydd mot olyckor Lag 2003:778 kan man läsa b.la:

2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla
utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder
som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Läs mer:Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Kontakta oss gärna för mer information kurs@sakerhetstj.se eller  info@sakerhetstj.se